Ombudsman za djecu Republike Srpske, dostavio je Narodnoj skupštini RS, Godišnji izvještaj o radu za 2016. godinu.

Izvještaj koji će se uskoro naći pred poslanicima Srpske, u klauzuli o saradnji sa nevladinim sektorom, poseban akcenat se stavlja na saradnji sa Asocijacijom psiholoških i poligrafskih ispitivanja (APPI) čije je sjedište u Banjaluci.

”Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja prepoznala je angažovanje Ombudsmana za djecu na izmjenama Krivičnog zakona i uspostavljanju registra pedofila i javnosti se nametnula svojom kampanjom za donošenje registra pedofila. Saradnja sa Asocijacijom ostvarena je upravo u njihovoj kampanji i nastavljena i u drugim aktivnostima, pored ostalog i u organizovanju okruglog stola „Registar počinilaca krivičnih djela seksualnog zlostavljanja djece, potreba i obaveza” koji je okupio relevantne predstavnike nadležnih ministarstava, institucija, akademske zajednice i nevladinih organizacija”, navodi se u Izvještaju koji je potpisala Nada Grahovac, Ombudsman za djecu Srpske.

Inicijativa-stop-pedofilima

Prikupljanje potpisa podrške STOP PEDOFILIMA – PODRŽI UVOĐENJE REGISTRA

Takođe, dio izvještaja je posvećen i saradnji sa Društvom psihologa RS.

Kako je navedeno Ombudsman za djecu u svim svojim aktivnostima i od početka svoga rada redovno ukazuje na potrebu i važnost učešća stručnjaka različitih profila, koji svojim profesionalnim znanjem i iskustvom treba da daju doprinos u određivanju najboljeg interesa djeteta. I u izvještajnom periodu Institucija je nastavila saradnju sa Društvom psihologa Republike Srpske na temu „Vaspitna uloga škole: izazovi profesije u suočavanju sa vršnjačkim nasiljem”.

”Razgovor sa nastavnicima i stručnim saradnicima škola, o vrlo različitim situacijama, koje su svakodnevno prisutne u školi, još jednom je potvrdilo neophodnost stalne razmjene iskustava, prepoznavanja dobre prakse i potrebu za stalnom edukacijom zaposlenih po mogućnosti i uz štampanje prigodnog materijala koji će biti dostupan svim školama’’, navela je Grahovčeva.

Saradnja

Inače, Ombudsman za djecu RS u prošoj godini imao je dobru saradnju i sa sljedećim organizacijama: UNICEF, WORLD VISION UNDP – Razvojni program Ujedinjenih nacija, In fondacija, Udruženje građana „Budućnost 4+”, Doboj, UG „Otaharin”, Bijeljina. Zavidna saradnja ostvarena je i sa omladinskim nevladinim organizacijama kao što je OKC, Peripetuum Mobile.

Kako navodi Ombudsman za djecu ostvarena je zapažena saradnja za organizacijama koje se bave ostvarivanjem prava djece s poteškoćama u razvoju. Svakako ono što treba naglasiti, jeste činjenica da je najviše tih organizacija iz Doboja, kao što su Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama , Fondacija za djecu i mlade sa posebnim potrebama i Udruženje građana djece s posebnim potrebama „Mala kuća.

Tokom prošle godine iz Banjaluke je sarađivano sa Udruženjem građana za edukaciju ”Tvoja riječ” i Dječijim edukativnim centrom ”Svjetlice”, ali i sa Udruženjem djece i omladine sa smetanjama u razvoju ”Tračak nade” iz Foče.

Nevladin sektor ima važnu ulogu

Partnerstvo sa nevladinim organizacijama Institucija je i u izvještajnom periodu koristila u svim slučajevima izmjena postojećih zakonskih rješenja ili inicijativa za donošenje novih zakona, donošenju programa i protokola i njihovoj primjeni, edukaciji djece, istraživanjima, kako bi iskustva koja imaju u radu sa djecom na najbolji način doprinijela adekvatnijoj zaštiti djece u ostvarivanju njihovih prava, ali i da se – poveća stepen saradnje sa nevladinim sektorom i sa drugim sektorima civilnog društva koji rade sa djecom i za djecu .

”Nevladin sektor, koji ima izuzetno važnu ulogu i u promociji i zaštiti prava djeteta, svojim radom na terenu pored toga što doprinosi podizanju svijesti građana o ljudskim pravima uopšte i posebno pravima djeteta, dolazi i do saznanja o različitim problemima ne samo u pojedinačnim slučajevima već i određenih kategorija djece. Najveći broj nevladinih organizacija sa kojima je Institucija ostvarila saradnju, svoje aktivnosti su usmjerile na zaštitu djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i ostvarivanju prava djece sa smetnjama u razvoju”, navodi se dalje u Izvještaju, a koji je dostupan na sajtu Ombdusmana za djecu RS.

”Jednim brojem prijava podnesenih Instituciji, upravo nevladine organizacije ukazuju na povredu prava djeteta u konkretnim situacijama, a jednim brojem, upravo na osnovu iskustva koje imaju u svakodnevnom radu na terenu, ukazuju na potrebna sistemska rješenja”, pojašnjeno je između ostalog.


ASOCIJACIJA PSIHOLOŠKIH I
POLIGRAFSKIH ISPITIVANJA
Informativna služba