Ljudski resursi su jedan od osnovnih faktora svake organizacije.

Od ljudskih resursa zavise ukupni rezultati same organizacije kao cjeline. S tim u vezi, važno je posvetiti pažnju upravljanju ljudskim resursima kako bi se ostvarili što optimalniji rezultati. Pogotovo je to važno u savremenim uslovima, kada je turbulencija sve veća i veća, i promjene sve češće. Usljed promjena, sve vrlo brzo zastarjeva, tako da je neophodno kontinuirabusiness-consultantno usavršavanje postojećih znanja, sticanje novih, kako bi se ostvarila konkurentska prednost i poboljšao položaj same organizacije.

Da bi svaki radnik na adekvatan način obavljao dodijeljenu mu dužnost, potrebno je kontinuirano vršiti njegovu obuku, usavršavanje i razvoj. Samim procesom obuka na radnika se prenose znanja, vještine i vrši razvoj novih, potrebnih za organizaciju, što je obostrano korisno, jer daje rezultate kako predzeću, tako i zaposlenima, kojima se omogućava ispunjenje ličnih ambicija.

Organizacija je živa stvar. Neprestano raste, razvija se i mijenja u tehnološkom, organizacionom ili, pak, strateškom smislu. Današnje organizacije su stalno pod pritiskom praćenja promjena u poslovnom okruženju. Sve te promjene uzrokuju potencijalnu opasnost da znanja i poslovne vještine koja smo imali juče, budu malo upotrebljiva danas, ili  skoro neupotrebljiva sutra.

Kako se možemo izboriti sa tim? Znanjem.

appiU vrijeme brzih promjena samo formalno obrazovanje postaje nedovoljno, i potrebno ga je stalno usavršavati i osavremenjivati. Formano obrazovanje ne nudi razvoj ličnih vještina koje su neophodne u svakodnevnom poslovanju, i koje tek kada se doda stručnom znanju, daje dobitnu formulu za organizaciju.

Zato je danas trend investiranja u obuku zaposlenih, jer ova vrsta neformane obuke ne oduzima previše vremena, a zaposleni za kratko vrijeme, na praktičnim primjerima savladaju praktične vještine, te nauče primjenu novih metodologija ili novih alata. Prednost neformalnih obuka je u tome što svaki polaznik obuke može stečena znanja da primjeni odmah istog dana, jer su obuke, najčešće, kreirane prema zahtjevima svakog pojedinačnog klijenta, sa naglaskom na interaktivnom učenju.

Obukama se ostvaruju vrhunski poslovni rezultati, utiče na motivaciju i produktivnost zaposlenih. Obuka može biti odličan način uvođenja zaposlenog u organizacionu kulturu same organizacije, te se većina kompanija danas odlučuje na nešto što se zove uvodni trening za novozaposlene. Na toj obuci  novi zaposleni dobiju sve potrebne informacije o organizaciji u koju stupaju na rad, o pravilima i procedurama koje u njoj važe, kao i uvid u viziju i misiju kompanije, te se upoznaju sa tim šta se od njih očekuje i koje su njihove mogućnosti u kompaniji koja ih je angažovala.

3db1Pored toga obuke mogu da budu odlično sredstvo za motivaciju onih koji su već zaposleni u organizaciji, i sve više kompanija je shvatilo da je ulaganje u razvoj znanja i vještina zaposlenih jedna od boljih investicija. Uspješne kompanije danas prate razvoj svojih zaposlenih, kreiraju plan obuke u skladu sa svojom strategijom.

Kompanije u regionu insistiraju na obuci svojih zaposlenih iz oblasti unapređenja njihovih ličnih vještina, pa su danas najpopularniji treninzi upravo iz oblasti razvoja sljedećih vještina: poslovne komunikacije, vještina prezentacije, upravljanja stresom, upravljanja vremenom, upravljanja konfliktima i sastancima, unapređenja vještina pregovaranja, vještina timskog rada, vođenja i motivacije zaposlenih, te mnogi drugi.

Mirjana Vračar, stručni saradnik

Agencija Spektar